Organisatie

Stichting Droom Je Thuis regelt de zakelijke belangen voor zorg, logeren en het wonen. Het bestuur van de stichting vergadert daartoe gemiddeld zesmaal per jaar. Zij overlegt regelmatig met de Zorgverlener WoonDroomZorg, met de teamleider en de sectormanager. Alle ouders krijgen alle verslagen van bestuursvergaderingen per email, zodat zij altijd op de hoogte zijn van belangrijke ontwikkelingen en de (financiële) stand van zaken. Het bestuur belegt minstens 4 maal per jaar ouderbijeenkomsten waar de ouders geïnformeerd worden over de laatste stand van zaken inzake ontwikkelingen wooninitiatief en financieel beleid en waarin het bestuur de mening peilt van de ouders over lopende zaken en toekomstige ontwikkelingen.

Het bestuur van Stichting Droom Je Thuis bestaat uit minstens vier personen. Daarnaast zijn er diverse commissies actief. Daarin zitten afgevaardigden van het bestuur samen met ouders. De stichting heeft de formele contracten afgesloten met de huidige zorgverleners en de verhuurder van de logeerwoningen. Daarnaast behartigt zij de formele, externe contacten.

Nu het wooninitiatief in 2023 definitief is geworden heeft de stichting met zorgverlener WoomDroomZorg (https://woondroomzorg.nl/) een overkoepelend contract aangegaan voor de levering van zorg en begeleiding. Zij zal bovendien jaarlijks met elke bewoner een contract op maat afsluiten. Daarin wordt, op basis van de door het CIZ afgegeven indicatie van de bewoner, vastgelegd welke zorg en ondersteuning hij of zij zal krijgen.

Met de eigenaar van het woongebouw is Stichting Droom Je Thuis een overkoepelend contract, voor de huur, overeenkomen. Vervolgens heeft Stichting Droom Je Thuis met elke bewoner een individueel huurcontract afgesloten, dat overeenkomt met de opzet en voorwaarden van de woonstichting. Ook zijn afspraken over een gezamenlijke huishouding tussen de bewoners en Stichting Droom Je Thuis contractueel vastgelegd.

Het bestuur van de Stichting ziet er op toe dat de kwaliteit van de zorg, de inzet van personeel en de huishoudelijke verzorging gewaarborgd blijft.

Vanuit het bestuur worden de toekenningsbeschikkingen van het PGB van het Zorgkantoor gecontroleerd. Als ouders hulp nodig hebben bij een aanvraag, een herindicatie of een bezwaarprocedure kunnen zij op het stichtingsbestuur een beroep doen.

Stichting Droom Je Thuis staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 17218509.