Waar gaan wij voor

De Stichting Droom je Thuis heeft zich ten doel gesteld mensen met een meervoudige handicap of verstandelijke beperking een veilige omgeving aan te bieden, waar warmte en gezelligheid ervaren kunnen worden. Wonen in een kleinschalige woonvorm biedt de mogelijkheid om privacy, zelfstandigheid en keuzevrijheid gestalte te geven. Dit wensen wij te realiseren door 24-uurs zorg te laten verlenen in een nagebootste gezinssituatie met een toegewijd team. Dit team dient zich te kenmerken door eigen verantwoordelijkheid, grote betrokkenheid bij de bewoners en een flexibele taakstelling en instelling, waardoor de benodigde zorg en de juiste aandacht voor de bewoners kan worden geboden. De Stichting organiseert en verleent zelf de zorg, waarbij de continuïteit en de kwaliteit nader worden geborgd door samenwerking met een professionele zorgaanbieder. Stichting Droom je Thuis is opgericht door ouders van kinderen met een beperking; een zogenaamd ouderinitiatief.

In Naaldwijk is een locatie beschikbaar die wij zeer geschikt achten voor het toekomstige woonhuis en wij zijn daarover in gesprek gegaan met de gemeente Westland. De gemeente Westland is positief over ons wooninitiatief op deze locatie. In de adviesbrief, als reactie op de z.g. Quick scan, kunt u de visie van de gemeente Westland lezen. In april 2020 heeft Stichting Zorgvastgoed DJT de aanvraag omgevingsvergunning gedaan bij Gemeente Westland om op bovengenoemde locatie een woon/zorggebouw te realiseren voor 12 jongvolwassenen met een meervoudige handicap.

In september 2021 is de verleende bouwvergunning onherroepelijk geworden en in november 2021 is een aanvang gemaakt met de bouw van het Droom Je Thuis-huis op de locatie aan het Zuideinde in Naaldwijk. In 2023 wordt het woon gebouw opgeleverd en kunnen de bewoners hun nieuwe appartement betrekken.

Het project dat wij voor ogen hebben vormt een unieke kans om de woonwens van deze kinderen en hun ouders te verwezenlijken én het dient tegelijkertijd als katalysator te fungeren voor het leggen van verbindingen en stimuleren van ontmoetingen tussen alle inwoners van Westland. Wij noemen hier bijvoorbeeld het lopen van maatschappelijke stages vanuit het voortgezet- en speciaal onderwijs. Het is dan ook onze overtuiging dat realisatie van dit project in belangrijke mate bij kan bijdragen aan het vergroten van de sociale cohesie in Westland. Voor meer informatie over ons ambitieuze project zie de notitie Locatie Zuideinde, Naaldwijk “leef je droom”.

De opzet van project sluit aan bij de landelijke visie op zorg in de toekomst op de volgende drie punten: (1) integratie in de maatschappij, (2) initiatief en verantwoordelijkheid dichtbij de ouders en (3) kleinschalige opzet.

De Stichting richt zich op jongvolwassenen die meestal nog bij hun ouders wonen. Het is voor hen belangrijk een nieuwe veilige omgeving te vinden waarin de afhankelijkheid van de ouders langzaam minder wordt. De Stichting wil graag een woonvoorziening bieden waar het fijn is om te wonen en op bezoek te komen. Realisatie van dit woonproject, waarbij jongeren met een meervoudige beperking de kans wordt geboden om echt onderdeel uit te maken van een lokale gemeenschap, past naar onze mening voor 100% bij de politieke wens om een ‘inclusieve’ samenleving te creëren, waarbij iedereen, óók mensen met een beperking, volwaardig deelnemen.

Voor meer informatie over de voortgang van het wooninitiatief klikt u hier.gevonden

Wonen

Het doel van de Stichting Droom je Thuis is een veilig, warm thuis bieden aan 12 mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. De ouders, familie en/of wettelijk vertegenwoordigers en een vast team van hulpverleners werken samen om de bewoners passende zorg en begeleiding te geven, zodat de bewoners zich kunnen ontwikkelen naar hun mogelijkheden met behoud van hun eigen identiteit. De zorg en begeleiding wordt aangepast aan de behoeften van het individu. Op grond van de uiteenlopende behoefte is er voor gekozen dat iedere bewoner zelfstandig de dagbesteding regelt. De bewoners volgen doordeweeks overdag dus een externe dagbesteding.

De locatie voor het wooninitiatief is Naaldwijk (gemeente Westland) en wordt gevestigd tussen de Secretaris Verhoeffweg en het Zuideinde, nabij de Naaldwijkse vaart. Het huis zal bestaan uit 12 appartementen. Een eigen appartement met badkamer, slaapkamer en keukentje met een oppervlakte van ongeveer 40 m². Er komen 2 gemeenschappelijke woonkamers, een gemeenschappelijke keuken en 1 kantoor annex slaapwachtruimte. Voorts is het huis voorzien van een wasruimte en een ruimte die geschikt is voor het stallen en opladen van veelal elektrische vervoermiddelen.

De woonvorm voorziet in de permanente woonbehoefte, die geschikt is om de nodige 24-uurs zorg en begeleiding te kunnen bieden. Een veilige woonvorm, waarbij de bewoners zo normaal mogelijk kunnen leven. Het huis biedt naast deze stabiele basis, ook de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen op de leefgebieden werken/dagbesteding, het leggen en onderhouden van sociale contacten en gelegenheid tot ontspanning, zonder het gevoel van zelfstandigheid en zelfbeschikking van de bewoners aan te tasten. De bewoners worden dus verzorgd en ondersteund waar nodig, maar ze hebben zeker ook privacy. Ze kunnen zich terugtrekken in hun eigen appartement en kunnen hier uiteraard bezoek ontvangen.

De bouw van het wooninitiatief wordt door een particulier initiatief, dat genoegen neemt met een sociaal rendement, gerealiseerd. De Stichting zal het gebouw gaan huren. De bouwkosten zijn voor rekening van het particuliere initiatief. Voor de inrichtingskosten van de algemene ruimtes zullen sponsoren worden gezocht. De bewoners zullen de huur van hun appartement en de andere vaste lasten betalen vanuit hun Wajong-uitkering. De zorg- en begeleidingskosten worden betaald uit hun persoonsgebonden budget.

Zo wordt het wonen financieel gescheiden van de zorg en begeleiding. Het scheiden van deze twee componenten geeft meer mogelijkheden. Bijkomende voordelen zijn bijvoorbeeld de vrijheid om bij ontevredenheid over de zorg over te kunnen gaan naar een andere zorgaanbieder. Meer mogelijkheid tot zorg op maat, wat de kwaliteit van de zorg ten goede zal komen.

De bewoners worden ondersteund in hun kwaliteit van leven. Het streven is een zo goed mogelijke gezondheid, het mogen maken van keuzes, een waardevol sociaal netwerk, en de eigen talenten kunnen inzetten. Daarnaast hebben de bewoners recht op hun privacy.

De toekomstige groep van bewoners bestaat op dit moment  uit 12 personen die allen een van de 12 beschikbare  appartement zullen gaan betrekken nadat het woongebouw gerealiseerd is.

De afbeeldingen hieronder geven een indruk van het toekomstige gebouw en de indeling hiervan.

De bouw van het DJT-huis is eindelijk begonnen.

Zolang duurt het nog tot de oplevering ———->