ANBI gegevens

Naam instelling: Stichting Droom je Thuis (hierna: Stichting)

Het RSIN/fiscaalnummer: 852208170

De contactgegevens: Stichting Droom je Thuis, Van Velzenstraat 13, 2685 RB Poeldijk. Email: droomjethuis@gmail.com

De doelstelling: Het verlenen en organiseren van zorg, alsmede het bieden van een optimaal zorg/leefklimaat voor verstandelijk en meervoudig gehandicapten; en het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door een optimale vorm van samenwerking met zorginstellingen, zodat de geboden zorgverlening zo goed mogelijk aansluit bij de zorgbehoefte van de bewoners.
De Stichting wordt financieel ondersteund door de stichting Vrienden van Droom je Thuis.

Het beleidsplan: De Stichting heeft dit plan ontwikkeld vanuit de visie om mensen met een meervoudige handicap of verstandelijke beperking een veilige omgeving aan te bieden, waar warmte en gezelligheid ervaren kunnen worden. De Stichting richt zich hierbij op jongvolwassenen, die meestal nog bij hun ouders wonen. De uitgangspunten van het beleidsplan worden verwoord in de notitie Locatie Zuideinde, Naaldwijk “leef je droom”.

Wonen in een kleinschalige woonvorm biedt de mogelijkheid om privacy, zelfstandigheid en keuzevrijheid gestalte te geven. Het doel is om 24-uurs zorg te verlenen in een nagebootste gezinssituatie met een flexibel team. Dit team kenmerkt zich door eigen verantwoordelijkheid en een flexibele taakstelling, waardoor de benodigde zorg en de juiste aandacht voor de cliënten kan worden geboden. De zorg wordt georganiseerd door een professionele zorgaanbieder in samenspraak met de Stichting.

De opzet sluit aan bij de landelijke visie op zorg in de toekomst op de volgende drie punten:

  • Integratie in de maatschappij;
  • Initiatief en verantwoordelijkheid dichtbij de ouders;
  • Kleinschalige opzet.

Voor de organisatie van de woonvoorziening is gekozen voor eigen ondernemerschap, waardoor de eigenheid kan worden gewaarborgd. De organisatie van de zorgvoorziening wordt uitbesteed aan een professionele zorgaanbieder, om daarmee enerzijds de continuïteit te kunnen waarborgen en anderzijds belangenverstrengeling te voorkomen waarbij ouders ook werkgever zijn. De kleinschaligheid is bijzonder aantrekkelijk vanuit het woon- en zorgconcept, maar vergt wel extra aandacht voor de organisatie en de financiering van de zorg. De kleinschaligheid mag niet leiden tot mindere zorg; vandaar de keuze voor een samenwerking met een professionele zorginstelling.

Bewoners huren hun appartement van de Stichting. De appartementen zullen geïndiceerd worden als zelfstandige woonruimten, waardoor ondersteuning middels huurtoeslag tot de mogelijkheid behoort.
De kosten voor het verlenen van de benodigde zorg worden afgedekt door het aan de Stichting toewijzen van de PGB-budgetten van de bewoners. Verder wordt de Stichting financieel ondersteund door de Stichting Vrienden van Droom je Thuis en landelijk werkende fondsen. Door de kleinschaligheid zullen ouders bij het project en de zorg van de cliënten betrokken blijven. Om dit te waarborgen zal er na het opstarten van de bewoning een cliëntenraad worden samengesteld, die in samenspraak met het bestuur gaat werken aan de invulling van de hierboven omschreven uitgangspunten. Mogelijke klachten zullen volgens de vigerende regels van de zorgaanbieder worden opgesteld en behandeld.

De bestuurssamenstelling: Het bestuur bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal van tenminste drie leden. Het bestuur stelt het aantal bestuurders vast. Benoeming geschiedt op voordracht van de wettelijk vertegenwoordigers van de ingeschreven/wonende kinderen bij de Stichting, waarbij per kind 1 stem kan worden uitgebracht bij de voordracht en de voordracht tot stand komt na verkregen meerderheid van stemmen. Een niet volledig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. Het bestuur is een onbezoldigde functie.

De namen van de bestuurders:

Voorzitter: de heer C.P. Quak

Secretaris: mevrouw N.J. ’t Hart-van der Meer 

Penningmeester: mevrouw N.M.C. de Vette-Kroon

Vice Voorzitter: mevrouw D.S. van der Meer-Steenks

Het beloningsbeleid: Het vervullen van een bestuursfunctie is op basis van vrijwillige inzet. Het bestuur ontvang geen beloning of vacatiegelden. Volgens artikel 4 lid 7 van de statuten mogen kosten die bestuurders of leden van de raad van advies in de uitoefening van hun functie maken, door de Stichting worden vergoed. Het beloningsbeleid: Het vervullen van een bestuursfunctie is op basis van vrijwillige inzet. Het bestuur ontvangt geen beloning of vacatiegelden. Volgens artikel 4 lid 7 van de statuten mogen kosten die bestuurders of leden van de raad van advies in de uitoefening van hun functie maken, door de Stichting worden vergoed.

Het verzorgend- en ondersteunend personeel wordt beloond volgens de CAO voor verpleeg- verzorgingstehuizen Thuiszorg (VVT). Daarnaast wordt het personeel ondersteund door een groep van vrijwilligers.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten: In het jaarverslag en via de website informeert de Stichting de belanghebbenden van de activiteiten.

Overzicht van recente activiteiten: zie onze de laatste nieuwsbrief.

Een financiële verantwoording: Binnen 6 maanden na afloop van ieder boekjaar wordt door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten opgesteld. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. Het boekjaar komt overeen met een kalenderjaar.